• Takeji Fujishima “Beach”
   
 • Saburosuke Okada “Beside a marsh”
   
 • Eisaku Wada “Hikone Inland Lake”
   
 • Torajiro Kojima “French forest”
   
 • Tsunetomo Morita “Grapes”
   
 • Torao Makino “Mt. Hakone in spring”
   

* Only a portion of the collection is shown.

The Marubeni Collection
 • The Marubeni Collection
 • Painting Collection - Foreign Artists -
 • Kimono Collection

Top of Page